آن دو سرانجام به هم رسیدند ...!

آگنس ازدواج کرد و صاحب ۱۳ تا بچه شد …
وقتی که شوهرش فوت کرد، دوباره ازدواج کرد و صاحب ۷ تا بچه‌ دیگه شد…!!!
اما دوباره شوهرش فوت کرد و او باز هم ازدواج کرد و این بار صاحب ۵ بچه‌ دیگه شد…!!!
افسوس و صد افسوس… 
آگنس، این شیرزن پر کار!!! سرانجام دار فانی را وداع گفت… 
بر بالای سر تابوت، کشیش برای آگنس طلب مغفرت و مرحمت کرد و گفت:
" خداوندا… آن‌ دو سرانجام به هم رسیدند…! " 
در همین حال یکی از حاضرین در مراسم خاکسپاری به سمت بغل دستیش خم شد و پرسید : 
" فکر می‌کنی منظور کشیش، شوهر اولش باشه؟ یا شوهر دومش؟! یا شوهر سومش؟!!" 
بغل دستی با نیشخندی جواب داد : " فکر کنم احتمالا منظورش پاهاش باشه !!! "

/ 0 نظر / 8 بازدید